Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

 1. Server www.foodisgood.eu poskytuje službu registrovaným a platiacim užívateľom. Prevádzkovateľom je spoločnosť matos.sk s.r.o., Štúrova 42/18, 017 01 Považská Bystrica, ICO: 44 231 865. Server poskytuje informácie o zdravom životnom štýle a stravovaní s možnosťou evidovania skonzumovanej stravy s cieľom umožniť užívateľovi prehľad a odporučenia pre ďalšie stravovanie.

2. Požívateľ :

 1. používateľ používaním týchto stránok súhlasí s pravidlami poskytovateľa, v prípade že nesúhlasi s pravidlami nie je oprávnený používať tieto stránky
 2. zadávať len pravdivé informácie a len take na ktoré sa nevzťahujú autorské práva inej osoby
 3. nepodnikne žiadne kroky, ktoré by viedli k poškodeniu servera a jeho činnosti
 4. berie na vedomie že všetky informácie a odporučenia závisia od pravdivosti jeho vyplnených údajov
 5. berie na vedomie že odporučenia sú len informatívne a ich výsledok závisí od zdravotného stavu každého jednotlivca
 6. používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu

3. Prevádzkovateľ:

 1. vyvinie primerane úsilie aby prevádzka serveru bola nepretržitá s minimálnym počtom nedostupnosti
 2. umožni 15 dňovú testovaciu prevádzku pre každého registrovaného užívateľa
 3. zruší registráciu užívateľa v prípade že sa 3 mesiace používateľ neprihlási, toto neplatí v prípade ze používateľ ma zaplatený prístup
 4. môže zrušiť registráciu užívateľa kedykoľvek bez udania dôvodu

4. Platený prístup

 1. po skončení testovacej prevádzky si môže používateľ predplatiť prístup
 2. ak predplatený prístup nemá, nemôže pridávať žiadne záznamy ale má prístup už k zadaným údajom
 3. platba sa realizuje platobným príkazom na účet prevádzkovateľa

5. Reklamácie

 1. používateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapričiniť poskytovateľ
 2. Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pred zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť , len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.
 3. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
 4. záručnou dobou sa rozumie doba počas ktorej ma zaplateny prístup.
 5. prevádzkovateľ poskytne užívateľovi primeranú náhradu v prípade uznania reklamácie, maximálne však do výšky aktuálneho poplatku za službu
 6. užívateľ nemôže reklamovať výsledky stravovania
 7. Uplatnenie reklamácie
  1. Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke poskytovateľa
  2. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
  3. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.
  4. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.
 8. Zánik nároku na reklmáciu
  1. nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa
  2. neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby
  3. uplynutím záručnej doby
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá
  1. poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne užívateľ
  2. nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby
  3. prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia
 10. Záručná doba
  1. Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.
  2. Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.
 11. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že poskytovateľ odstráni vadu a to bez zbytočného odkladu
  2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu,poskytovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

6. Záver

 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na servery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>